SMU

Opplæringslova § 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

SMU skoleåret 2019-20:

Leder: Terje Kjeilen

Nestleder: Jan Ove Edvardsen

Sekretær: Jane Vold Fosen

Øvrige medlemmer: Karoline Haugeberg, Samuel Eriksen, Grethe Bøhn Stueland, Tone Fiksdal, Elise Brekke Bjørnsen, Gunn Tove Ådland, Tor Inge Grindhaug og Kenneth Lodden

Årshjul Og Møteplan For SMU 2019 20

Referat SMU 22.10.19

Referat SMU 12.11.19